Sivut

17.4.2013

Koonti yksikkömme palautetilaisuudesta

Opettajankoulutuslaitoksen Turun yksikön opiskelijoiden ja henkilökunnan keskustelu- ja palautetilaisuus
Tilaisuus järjestettiin keskiviikkona 17.4.2013 klo 13.00–14.55 Educariumin seminaarihuone 244A:ssa.

Opiskelijat olivat etukäteen lähettäneet aiheet, joita toivottiin käsiteltävän tilaisuudessa. Muistio on koottu sekä keskustelu- ja palautetilaisuudessa käydyn keskustelun että etukäteen toimitettujen kommenttien pohjalta.


Millainen on hyvä tentti?


hyvä tentti
 • tukee opettajan ammatillista osaamista ja sen kehittämistä
 • testaa luentojen ja demojen hallintaa ja soveltamista
 • pyrkii sitomaan teoriatietoa opettajan arkeen ja opetustyöhön
 • mittaa sitä, onko opiskelija ymmärtänyt asian eli ei testaa ulkoa osaamista
 • on oppimistilanne
 •  
  • esim. soveltava tentti: tapauksen simulointi, jolloin testataan se, onko opiskelija ymmärtänyt asian
  • esim. muistiinpanot mukana tentissä, jossa tehtiin jaksosuunnitelma soveltaen opittuja asioita
  • ei sellaisia kysymyksiä, joissa tulee selittää miten kirjan kirjoittaja on määritellyt asian tai miten opintojaksolla asia tehtiin
  • ei atomistisia kysymyksiä, vaan enemmän kokonaisuuksien hahmottamista
 • tenttikäytännöt voisivat olla vaihtelevia: yksilötentti, ryhmätentti, sähköinen tentti, tentti jossa muistiinpanot saavat olla mukana
 • opintojakson keskeiset asiat eivät välttämättä vastaa sitä, mikä on relevanttia tulevan työn kannalta > työelämäyhteys
 • opitun tiedon yhdistäminen / soveltaminen toiseen yhteyteen
  • esim. lähikehityksen vyöhyke > ei opetella vain selittämään mitä käsite tarkoittaa, vaan pyritään saamaan ajatus kantamaan tulevaisuuteen soveltaen sitä muissa yhteyksissä -> työkalut työhön
 • nostettiin esille kysymys siitä, selviääkö useammassa tentissä samoilla tiedoilla
 • opettaja voisi mahdollisuuksiensa mukaan käyttää opetustunneista yhden tunnin tentin palautetilaisuuteen, joissa tentti voitaisiin käydä läpi. Tämä olisi oppimistilanne opiskelijalle.
 • jakson aluksi tulisi käydä läpi yhteiset pelisäännöt sekä esim. ennen tenttiä olisi hyvä kerrata, mitkä olivat jakson keskeisimmät asiat
 • ilmapiirillä voidaan vaikuttaa opiskelumotivaatioon


Tulisiko sähköisen tenttimisen mahdollisuutta hyödyntää enemmän? Jos pitäisi, niin miten? (tentit, uusintatentit, demokorvaukset, jotain muuta?)


 • demokorvaavuudessa sähköisen tentin mahdollisuus on hyvä, mutta täytyy muistaa, ettei sähköinen tentti sovi kaikkiin aineisiin
 • kun kaikki opiskelijat eivät ole tenttimässä opintojaksoa samana päivänä samaan kellonaikaan, tenttikirjojen saaminen helpottuu
 • mahdollistaa etäopiskelun
 • sähköinen tenttiminen mahdollistaa useamman tentin suorittamisen vuodessa
 • ainejärjestöiltä on tulossa kannanotto liittyen sähköiseen tenttimiseen


Mikä olisi paras käytäntö demo- ja luentopoissaolojen korvaamiseksi?


 • voidaanko korvaustehtävät määritellä etukäteen?
 • korvaustehtävässä tulisi vaatia samat asiat kuin demolla > sisällöllinen vastaavuus
 • usein korvaustehtävän koetaan vaativan enemmän työtä kuin demolla istuminen
 • opettajille korvaustehtävät asettavat työ- ja aikatauluhaasteita
 • kontrollointi voi vaikuttaa negatiivisesti motivaatioon
  • liiallinen kontrollointi ei ole hyvä asia ja vastuuta tulisikin kasvattaa opiskelijoiden suuntaan
 • erilaiset käytännöt eri opintojaksoilla
 • oppiaineet ovat opintojakson tuntimäärien vuoksi eriarvoisessa asemassa ja tämä asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan
 • opettajan tulisi näyttää esimerkkiä siitä, miten asioista voidaan tehdä kiinnostavia (jos esim. oppilas ei ole innostunut jostakin aiheesta)
 • mikäli jotakin koulutuksen sisältöä ei nähdä relevanttina tulevan työn kannalta, saattaa se vaikuttaa osallistumismotivaatioon
 • sairauspoissaolojen suhteen olisi hyvä saada selkeä ja yhtenäinen käytäntö esim. lääkärintodistusten suhteen
 • on hyvä muistaa, että koulutuksessa opiskellaan tulevan työn ja oppilaiden takia, ei opintopisteiden


Tulisiko demoilla vaatia luennoilla käytyjen asioiden tietämistä nykyistä enemmän?


 • demojen tulisi syventää luentotietoa
 • annetaan paljon palautetta siitä, että demolla kerrataan luennolla käytyjä asioita toisaalta, mikäli luennolta ollaan poissa, on demolla usein välttämätöntä käydä läpi luennoituja asioita
 • opiskelijoille tulisi saada eettinen tunne siitä, että he ovat valmistumassa luokanopettajiksi
 • opetuksen tulee tukea opettajaksi kasvua
 • demoja tulisi kohdentaa enemmän didaktiikkaan ja siihen, miten asiaa opetetaan
 • sen valottaminen, miksi jotain tehdään
 • heitettiin ilmaan ajatus omasta nimikkoluokasta jokaiselle demoryhmälle
Opex kiittää kaikkia keskusteluun osallistuneita opiskelijoita sekä henkilökunnan jäseniä. Erityiskiitokset koulutussunnittelija Minna Aslamalle muistiinpanoista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Mitä mieltä olet? Anna sanasi kuulua!